KAJIAN PEMIKIRAN PENDIDIKAN AL-FARABI DALAM PENDIDIKAN ISLAM KONTEMPORER

Main Article Content

Deden Hilmansah Hilmansah

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perlunya pembahasan mengenai pemikiran-pemikiran Al-Farabi yang mana pembahasan perihal tersebut masih sedikit ditimbulkan ke permukaan, maka peneliti melakukan penelitan yang bertujuan untuk mengetahui Pemikiran Pendidikan Al-Farabi dalam Pendidikan Islam Kontemporer. Melalui metode deskriptif dengan memanfaatkan studi literatur dapat disimpulkan bahwa al-Farabi berhasil merekonsiliasi beberapa ajaran filsafat seperti Plato dan Aristoteles dan juga merekonsiliasi antara agama dan filsafat sehingga al-Farabi diberi gelar Al-Mu’allim Tsani atau guru kedua setelah Aristoteles, model pemikiran al-Farabi adalah aliran religius rasional, pemikiran pendidikan Islam al-Farabi terletak pada adanya niat baik yang akan membawa kepada akhlak yang baik, dari niat baik itu memunculkan teori kebahagian, kebahagian yang dimaksud adalah ilmu, kurikulum pendidikan Islam al-farabi selaras dengan kurikulum tingkat tinggi pendidikan Islam, dalam filsafat ketuhanan al-Farabi mengemukakan dalil wajib al-wujud dan mumkin al-wujud, dalam filsafat kenabian al-Farabi berpendapat bahwa erat kaitannya antara nabi dan filosof dalam kesanggupannya untuk mengadakan komunikasi dengan akal fa’al, dalam bernegara al-Farabi membagi negara atau pemerintahan menjadi negara (kota), utama (al-madina al-fadhilah), negara jahil (al- madina al-jahilah), negara sesat (al-madina al-dhalala), negara fasik (al-madina al-fasiqah), dan negara berubah (al-madina al- mutabadilah).

Article Details

Section
Articles

References

Ahmad, G. (2020). Pemikiran Pendidikan Islam Menurut Al-Farabi. Journal of Islamic Education: Basic and Applied Research, 48-64.
Al-Jumbulati & At-Tuwaanisi. (2002). Perbandingan Pendidikan Islam. Jakarta: Rineka Cipta.
Basri, H. (2017). Filsafat Pendidikan Islam. Bandung: Pustaka Setia.
Dzulhadi, Q. N. (2014). Al-Farabi dan Filsafat Kenabian. Jurnal Kalimah, 125.
Harahap, A. (1981). Posisi Abu Nasr Al Farabi. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
Najati, M. U. (2002). Jiwa dalam Pandangan Filosif Muslim. Jakarta: Pustaka Hidayah.
Nata, A. (2010). Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
Sainih. (2014). Kedudukan Ilmu Pengetahuan. Jurnal Koordinat, 17.
Sirajuddin, H. (2004). Filsafat Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Suwito & Fauzan. (2003). Sejarah Para Tokoh Pendidikan. Bandung: Penerbit Angkasa.
Syahri & Nofrianti. (2020). Sejarah Pemikiran Dalam Islam Al-Farabi dan Ibnu Sina. Al-Kahfi: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 142-163.
Syamsuddin, F. (2005). Dasar-Dasar Filsafat Islam. Jakarta: The Minangkabau Foundation.
Tarmiji, E. (2004). Konsep Al-Farabi tentang Negara Utama. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
Wiyono, M. (2016). Pemikiran Filsafat Al-Farabi. Substantia Jurnal, 67-80.