Editorial Board

Editorial Team

Editor in Chief
M. Syahrul Zaky R., Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam Riyadul 'Ulum, Indonesia

Managing Editor
Ami Abdullah Fahmi, Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam Riyadul 'Ulum, Indonesia

Editor
Syarif Hidayat, Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam Riyadul 'Ulum, Indonesia
Faiz Azhari, Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam Riyadul 'Ulum, Indonesia
Edi Nurhidin, Institut Agama Islam Tribakti Kediri, Indonesia
Moh. Toriqul Chaer, STAI Masjid Syuhada Yogyakarta, Indonesia
Agus Riyadi, Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam Riyadul 'Ulum, Indonesia
H Deden Gumilang Masdar Nurulloh Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam Riyadul 'Ulum, Indonesia
Rahmat Mulya Nugraha Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam Riyadul 'Ulum, Indonesia
Nushrotun Nida Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam Riyadul 'Ulum, Indonesia
Fauzan Akmal Firdaus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Az Zahra Tasikmalaya
Hasrul Sani Universitas Teknologi Sumbawa

Layout Editor
Ami Abdullah Fahmi, Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam Riyadul 'Ulum, Indonesia
Sarji, Institut Teknologi dan Bisnis Riyadul 'Ulum, Indonesia

Reviewer
Prof. Dr. Agus Mulyana, M.Hum., Scopus ID: 57216004870, Universitas Pendidikan Indonesia
Dr. Tarunasena M.Pd., Scopus ID 57205156884, Universitas Pendidikan Indonesia
Yoke Suryadarma, M.Pd.I, Scopus ID: 57218369756, Universitas Darussalam Gontor
Prof. Dr. Ajid Thohir, MA., Scopus ID: 57226320817 UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Dr. Asep Achmad Hidayat, M.Ag., UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Dr. Mumuh Muhsin Z, M. Hum., Universitas Padjadjaran
Dr. Nur Hizbullah, M.Hum., Universitas Al Azhar Indonesia
Dr. Oka Agus Kurniawan Shavab, M.Pd., Universitas Siliwangi
Alif Cahya Setiyadi, MA., Universitas Darussalam Gontor
Saiful Anwar, M.Pd., Universitas Darussalam Gontor
Endi Aulia Garadian, M.Hum., SCOPUS ID: 57192099224, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Faizal Arifin, M.Hum, SCOPUS ID : 57368545500 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Fathia Lestari, M.A, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Dr. Ade Ruswatie, S. Pd. I., M. Pd, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Dr Cahya Edi Setiawan M.PdSekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada Yogyakarta
Dr. Penny Respati Yurisa, M.Pd UIN Maulana Malik Ibrahim Malang